学习啦>学习方法>各学科学习方法>语文学习>《高一语文必修3第一单元复习训练试题及答案》正文

高一语文必修3第一单元复习训练试题及答案

学习啦【语文学习】 朝燕时间:2017-01-11 17:43:39我要投稿

 在备考语文的时候,对于试题的练习是缺少不了的!所以, 接下来,学习啦小编就和大家一起来做份高一语文必修3第一单元复习训练试题,希望对大家有帮助!

 高一语文必修3第一单元复习训练试题

 一、基础题

 1、下列词语中加点的字注音不正确的一项是( )

 A、敕造(chì) 歆享(xīn) 间或一轮(jiàn ) 数见不鲜(shuò)

 B、便宜(biàn) 吞噬(shì) 皮开肉绽(zhàn) 翘足而待(qiáo)

 C、惫懒(bèi) 蹂躏(lìn) 少不更事(gēng) 模棱两可(léng)

 D、朱拓(tà) 祷告(dǎo) 心广体胖(pàng) 厚古薄今(báo)

 2、下列各组词语中,有错别字的一项是( )

 A、胳膊 些须 遍体鳞伤 自言自语

 B、坚韧 辜负 漫不经心 不经之谈

 C、诱惑 放诞 心安理得 理曲词穷

 D、伶俐 布让 奋不顾身 星罗棋布

 3、下列句子横线处应依次填入的词语是( )

 ①公路高低起伏,那高处总在 我,诱惑我没命奔上去看旅店,可每次都只看到另一个高处,中间是一个叫人沮丧的弧度。

 ②因此, ________,________不肯轻易多说一句话,多行一步路,惟恐被人耻笑了他去。

 ③ 他用神秘化的手法来回避直接明白的叙述, 这个作家要经过较长的时间才能被人识破他是一个伪造者,而其他出于同样需要而苦恼的作家都会赞扬他。

 诱惑 时时在意,步步留心 假如/则

 B、招引 步步留心,时时在意 假如/则

 C、诱惑 步步留心,时时在意 如果/那么

 D、招引 时时在意,步步留心 如果/那么

 下列各句中,标点符号使用正确的一项是( )

 A、王朝闻先生说:“曹雪芹是借肖像描写这一艺术手段,服从于情节的发展和人物性格的刻画。”可谓语切肯綮。

 B、作为贫苦的劳动妇女的祥林嫂,她当然不可能认识整个封建礼教的野蛮和不合理;但是,她在承认和遵从一切妇道条律的前提下,却为自己能比较安稳地活下去:“ 做稳了奴隶”,做了尽其所能的最大努力。

 C、对卡夫卡的阅读引起余华的突然转向,这个“偶然事件”实则是必然的,它与1985年前后的中国政治、经济、文化形势息息相关。

 D、诺贝尔文学奖评委会在给海明威的颁奖词中指出:“他精通于叙事艺术,突出地表现在他的近著《老人与海》之中,……”在这部小说中,海明威独特的叙事艺术达到了炉火纯青的程度。

 下列句中加点的成语使用不恰当的一项是( )

 A、在海明威以前的一个世纪,长篇小说的对话向来都给一大套精雕细镂的老规矩压得东摇西摆,迈不开步。长篇不知想了什么办法,居然活了下来;短篇却一直岌岌可危。

 B、余华犹如一滴水珠,投入到大海之中,声名大噪,他没有引起多少注意。

 C、《红楼梦》博大精深,其艺术匠心,管窥蠡测不足道万一。

 D、你自己荐她来,又合伙劫她去,闹得沸反盈天的,大家看了成个什么样子?

 下列关于文学常识的叙述,错误的一项是( )

 A、《林黛玉进贾府》中的两首《西江月》似贬实褒,表面上是用世俗观念批判贾宝玉,而实际上却是贾宝玉叛逆性格的真实写照 。

 B、短篇小说的艺术表现特点是“借一斑略知全豹,以一目尽传精神”。

 C、先锋实验小说的代表作家除余华外,还有马原、苏童、格非、孙甘露、北村等。

 D、海明威的代表有《老人与海》《墙上的斑点》《丧钟为谁而鸣》,其中《老人与海》中的老渔夫是“硬汉性格”的典型。

 二、填空题

 7、填出下列名篇名句中的空缺部分。

 (1)世事洞明皆学问, 。(曹雪芹《红楼梦》)

 (2) ,俯首甘为孺子牛。(鲁迅《自嘲》)

 (3)就像人们常说的那样“ , 。”规矩是人类社会得以正常运转的必不可少的条件,它渗入人类社会的各个领域,各个方面,“ 国有国法,家有家规。”

 三、阅读题

 (一)阅读下面的文言文,完成8—11题。

 公孙度威行海外,中国人士避乱者多归之,北海管宁、邴原、王烈皆往依焉。宁少时与华歆为友,尝与歆共锄菜,见地有金,宁挥锄不顾,与瓦石无异,歆捉而掷之,人以是知其优劣。邴原远行游学,八九年而归,师友以原不饮酒,会米肉送之,原曰:“ 本能饮酒,但以荒思废业,故断之耳。今当远别,可一饮燕。”于是共坐饮酒,终日不醉。宁、原俱以操尚称,度虚馆以候之。宁既见度,乃庐于山谷。时避难者多居郡南,而宁独居北,示无还志,后渐来从之,旬月而成邑。宁每见度,语唯经典,不及世事;还山,专讲《诗》《书》,非学者无见也。由是度安其贤,民化其德。邴原性刚直,清议①以格物②,度以下心不安之。宁谓原曰:“潜龙以不见成德,言非其时,皆招祸之道也。”密遣原逃归,度闻之,亦不复追也。王烈 器业过人,少时名闻在原、宁之右。善于教诱,乡里有盗牛者,主得之,盗请罪,曰:“刑戮是甘,乞不使王彦方③知也!”烈闻而使人谢之,遗布一端。或问其故,烈曰:“ 盗惧吾闻其过,是有耻恶之心,既知耻恶,则善心将生,故与布以劝为善也。”后有老父遗剑于路,行道一人见而守之。至暮,老父还,寻得剑,怪之,以事告烈。烈使推求,乃先盗牛者也。诸有争讼曲直将质之于烈,或致涂而反, 或望庐而还,皆相推以直,不敢使烈闻之。度欲以为长史,烈辞之,为商贾以自秽,乃免。 (《资治通鉴•卷六十》)

 [注] ①清议:指对时政的议论。②格物:穷究事物的原理。③彦方:王烈的字。

 8、对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是( )

 A、今当远别,可一饮燕 燕:通“宴”。

 B、宁既见度,乃庐于山谷 庐:建造房舍。

 C、诸有争讼曲直将质之于烈 质:对证。

 D、既知耻恶,则善心将生 耻:耻辱。

 下列各组中,加横线词的意义和用法相同的一组是( )

 乃先盗牛者也 今君乃亡赵走燕

 B、与瓦石无异 吾与徐公孰美

 C、皆招祸之道也 均之二策,宁许以负秦曲

 D、为商贾以自秽 吾属今为之虏矣

 10、以下六句话,分别编为四组,全都能直接表现管宁、邴原、王烈品德操守的一组是( )

 ①见地有金,宁挥锄不顾

 ②原曰:“本能饮酒,但以荒思废业,故断之耳。”

 ③潜龙以不见成德,言非其时,皆招祸之道也

 ④邴原性刚直,清议以格物

 ⑤烈使推求,乃先盗牛者也

 ⑥度欲以为长史,烈辞之,为商贾以自秽

 A、①④⑥ B、①③⑤ C、②③⑥ D、②④⑤

 11、下列对原文有关内容的叙述,不正确的一项是( )

 A、公孙度的声威远传海外,中原地区人士为了躲避战乱纷纷归附他。北海人管宁、邴原和王烈都前往投奔。

 B、管宁见过公孙度之后,独自在郡北居住。由于敬重管宁,许多避难者从郡南迁到郡北,不久,这里就成了村落。

 C、邴原喜欢议论时政,指责他人,公孙度对他心生忌恨而欲加罪。管宁让邴原逃回中原,公孙度也没再派人追回。

 D、王烈德高望重,善于教化。当地有的人犯罪后,觉得愧对王烈,宁愿接受严厉的惩罚,也不愿让王烈知道。

 (二)阅读下面的文字,完成12—15题。

 老人与海

 海明威

 鲨鱼又冲上来,一闭上嘴就给老头儿揍了一棍。他把那根棍子举到不能再高的地方,结结实实地揍了它一下。这一回他觉得他已经打中了脑盖骨,于是又朝同一个部位打去,鲨鱼慢慢吞吞地把一块鱼肉撕掉,然后从死鱼身上滑下去了。

 老头儿留意望着那条鲨鱼会不会再回来,可是看不见一条鲨鱼。一会儿他看见一条在水面上打着转儿游来游去。他却没有看到另一条的鳍。

 他想:我没指望再把它们弄死了。当年年青力壮的 时候,我会把它们弄死的。可是我已经叫它们受到重伤,两条鲨鱼没有一条会觉得好过。要是我能用 双手抡起一根棒球棒,保险会把第一条鲨鱼打死。即使现在也能行。

 他不愿再朝那条死鱼看一眼。他知道它的半个身子都给咬烂了。在他跟鲨鱼格斗的时候,太阳已经落下去。

 “马上就要天黑了,”他说,“一会儿我就要看见哈瓦那!的灯火了。如果我往东走得更远,我会看见从新海滩上射出来的灯光。”

 他想:现在离港口不会太远了。我希望没有人替我担心。只有那孩子,当然,他一定会替我担心的。可是我相信他有信心。好多打鱼的老头儿也会替我担心的。还有好 多别的人。我真是住在一个好地方呀。

 他不能再跟那条大鱼讲话,因为它给毁坏得太惨啦。这时他的脑子里突然想起了一件事。 “你这半条鱼啊,”他说,“你原来是条整鱼。我过意不去的是我走得太远,这把你和我都给毁啦。可是我们已经弄死了许多鲨鱼,你和我,还打伤好多条。老鱼,你究竟弄死过多少鱼啊?你头上长着那只长嘴,可不是白长的。”

 他总喜欢想到这条死去的鱼,想到要是它能够随意地游来游去,它会怎么样去对付一条鲨鱼。他想:我应该把它的长吻儿砍掉,用它去跟鲨鱼斗。可是船上没有斧头,后来又丢掉了刀子。

 话又说回来,当时要是我能够把它的长吻儿砍掉,绑在桨把上的话,那该是多好的武器呀。那样一来,我俩就会一同跟它们斗啦。要是它们在夜里窜来,你该怎么办呢?你有什么办法呢?

 “跟它们斗,”他说,“我要跟它们斗到死。”

 现在已经天黑了,可是天边还没有红光,也看不见灯火,有的只是风,只是扯得紧紧的帆,他觉得大概自己已经死了。他合上两只手,摸一摸手掌心。两只手没有死,只要把两只手一张一合,他还觉得活活地痛哩。他把脊背靠在船梢上,才知道自己没有死。这是他的肩膀告诉他的。

 他想:我许过愿,要是我捉到了这条鱼,我一定把所有的那些祷告都说一遍。但是我现在累得说不出了。倒不如把麻袋拿过来披在肩膀上。

 他躺在船梢,一面掌舵,一面留意着天边红光的出现。他想:我还有半条鱼。也许我有运气把前 面半条鱼带回去。我应该有点儿运气的。可是没有呀,他说。你走得太远,把运气给败坏啦。

 “别胡说八道啦!”他又嚷起来,“醒着,掌好舵。也许你的运气还不小呢。”

 “我倒想买点儿运气,要是有地方卖的话。”他说。

 我拿什么去买运气呢?他问自己。能用一把丢掉的鱼叉、一把折断的刀子,一双受了伤的手去买吗?

 “可以的,”他说,“你曾经想用海上的!" 天去买它。人家也几乎把它卖给了你。”

 他想:别再胡思乱想吧。运气是各式各样的,谁认得出呢?可是不管什么样的运气我都要点儿,要什么报酬我给什么。他想:但愿我能见到灯光。我的愿望太多,但眼下的愿望就只有这个了。他想靠得舒服些,好好地去掌舵;因为觉得疼痛,他知道他并没有死。

 12、第一段中对老人和鲨鱼都没有着意的渲染,这充分体现了海明威什么样的写作技巧?

 13、“他总喜欢想到这条死去的鱼,想到要是它能够随意地游来游去”的含义是什么?

 14、文中运用了哪些心理描写手法?试作简要说明。

 15、下面对文章内容的欣赏不正确的两项是( )

 A、文中第三段从叙述人的角度来描写老渔夫的心理活动。虽然已年老体弱,但面对厄运,他依然对自己充满信心。

 B、“跟它们斗到死”,这句独白,正是老渔夫不向厄运屈服的顽强拼搏的“ 硬汉子”精神的写照。

 C、“别胡说八道啦!”他又嚷起来,“ 醒着,掌好舵。也许你的运气还不小呢。”将从叙述人的角度写心理与老人内心独白结合起来,心理刻画细腻传神。

 D、“他合上两只手,摸一摸手掌心。两只手没有死,只要把两只手一张一合,他还觉得活活地痛哩。他把脊背靠在船梢上,才知道自己没有死。”用动作刻画老人内心的沉着与稳重。

 E、文章叙述角度是第三人称,而老渔夫是在海上独驾孤舟,采用内心独白,不易直接展示他面对厄运时的内心动摇和顽强斗志。

Copyright @ 2006 - 2018 学习啦 All Rights Reserved

学习啦 版权所有 粤ICP备15032933号-1

学习啦 学习啦

回到顶部